ສວນຜັກອິນຊີ

ການກະສິກຳຂອງພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນວິສາຫະກິດຊູມຊົນທີ່ດຳເນີນ ການໂດຍທີມງານຊາວກະສິກອນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ ຂອງປະຊາຊົນລາວ. ພວກເຮົາປູກຜັກປອດສານຜິດ, ຜັກສະລັດ ແລະ ເຄື່ອງຫອມເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາ ຫານໃນຕົວເມືອງຫຼວງພະບາງ.ນອກນັ້ນພວກເຮົາຍັງປູກເຂົ້າອີກດ້ວຍ.

ປະສົບການໃນການປູກເຂົ້າ

ໃຊ້ເວລາພຽງຕອນດຽວຢູ່ກັບພວກເຮົາເພື່ອຮຽນຮູ້ປະສົບການໃນການ ປູກເຂົ້າເຊິ່ງທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງການປູກເຂົ້າ ແລະ ທ່ານຈະໄດ້ສຳພັດກັບຊີວິດຕົວຈິງຂອງຊາວນາ. ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານຍັງສາມາດເຂົ້າຊົມເລົ້າອຸປະກອນຊາວນາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ ຄົນລາວ.

ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາຈະຮັບຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດຊອກ ວຽກເຮັດງານທຳ, ຜູ້ທີ່ມີລະດັບການສຶກສາຕ່ຳ, ເປັນຊົນຊາດຊົນເຜົ່າທີ່ ມາຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າມີລາຍຮັບຕ່ຳ. ພວກເຮົາຕອບສະໜອງການເຝິກອົບຮົມຟຣີສໍາລັບນັກສຶກສາທີ່ມາຈາກ ໂຮງຮຽນກະເສດຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ໂຮມສະເຕ

ເຊີນແວ່ ແລະ ພັກຜ່ອນກັບໂຮມສະແຕຂອງພວກເຮົາໄດ້ ເຊິ່ງພວກ ເຮົາມີຫ້ອງພັກທີ່ສະດວກສະບາຍໄວ້ຄອຍບໍລິການທ່ານທີ່ອ້ອມຮອບ ໄປດ້ຍທົ່ງນາ ແລະ ສວນຜັກ  ແລະ ທົດລອງເຫຼົ້າໄຫທີ່ຜະລິດຈາກເຂົ້າ ນາຂອງຟາມ.

ວິທີການສັ່ງຈອງ

ຖາມພະນັກງານຮັບຕ້ອນໂຮງແຮມຂອງທ່ານ ຫຼືວ່າທ່ານຈະໂທສັ່ງຈອງ ໂດຍກົງ ກັບບໍລິສັດ ໄດ້ທີ່ເບີໂທລະສັບ: (856) 20 5519 9208, (856) 20 7777 8335

ເຄື່ອງມມືດັ້ງເດີມຂອງຊາວນາມີຫຍັງແດ່?

ພວກເຮົາໃຊ້ວິຖີການເຮັດນາແບບດັ້ງເດີມເພື່ອອານຸລັກວັດທະນາທຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍນຳໃຊ້ປຸຍທຳມະຊາດ, ຄວາຍໄຖນາ ແລະ ຄົກຕຳເຂົ້າ ແທນການນຳໃຊ້ປຸຍເຄມີ ແລະ ລົດໄຖນາ.